Zadania Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 października 2021    |    Imieniny obchodzą: Irena, Kleopatra, Jan

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

rada miasta

Ustawowo Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady Miasta trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W ściśle wyznaczonych granicach prawa, w trakcie kolejnych posiedzeń sesji, Rada decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta m.in.

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza oraz stanowienie o kierunkach jego działania 
  i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie na wniosek burmistrza - skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu,
 • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi 
  i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Miasta, nazw ulic i placów oraz wskazania miejsc wznoszenia pomników,
 • nadawanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta.
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, kulturalnych i sportowych.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy. 

0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje