Zadania

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 14 kwietnia 2021    |    Imieniny obchodzą: Julianna, Justyna, Walerian

Ustawowo Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady Miasta trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W ściśle wyznaczonych granicach prawa, w trakcie kolejnych posiedzeń sesji, Rada decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta m.in.

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza oraz stanowienie o kierunkach jego działania 
  i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie na wniosek burmistrza - skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu,
 • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi 
  i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Miasta, nazw ulic i placów oraz wskazania miejsc wznoszenia pomników,
 • nadawanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta.
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, kulturalnych i sportowych.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy. 

0
0
0
s2smodern