BO - poradnik i uchwała

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 października 2021    |    Imieniny obchodzą: Irena, Kleopatra, Jan

Budżet Obywatelski 2019. Twoje sprawy w twoich rękach

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to środki finansowe w budżecie miasta, które zostaną wydane zgodnie ze wskazaniem mieszkańców. To właśnie kraśniczanie zdecydują w głosowaniu na jakie inwestycje i zadania przeznaczonych zostanie w tym roku 350 000 zł. Mogą to być wyłącznie projekty należące do zadań własnych samorządu miejskiego, który - po ogłoszeniu wyników głosowania - zajmie się ich realizacją. 

Celem budżetu obywatelskiego jest podnoszenie jakości życia mieszkańców i bezpośrednie włączenie ich w proces decyzyjny: - Jestem zwolennikiem jak najszerszego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji, które dotyczą naszej wspólnoty – wyjaśnia burmistrz Wojciech Wilk. – Kraśniczanie najlepiej znają swoje potrzeby i mogą to wyrazić, wskazując inwestycje i projekty do realizacji. W kolejnych latach, za zgodą radnych, środki finansowe na ten cel mogą być większe, tym bardziej że Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. 

W celu realizacji całej procedury Kraśnik został podzielony na 7 dzielnic (mapa w środku broszury). Od 28.02.2019 r. do 13.03.2019 r. w każdej z nich odbędą się spotkania informacyjne. Terminy i miejsca spotkań umieszczane będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kraśnik, na stronie internetowej UMK w zakładce „Budżet Obywatelski 2019”, w Centrum Kultury i Promocji, szkołach i bibliotekach publicznych oraz na słupach ogłoszeniowych.

Każda dzielnica na realizację Budżetu Obywatelskiego otrzymuje po 50 000 zł. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć 50 000 zł. W ramach kwoty przypadającej na każdą z dzielnic będzie można realizować jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących w danej dzielnicy. Będzie można również realizować wspólne projekty dla dwóch lub większej liczby dzielnic. W tym przypadku dzielnice ponoszą równe koszty realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane i realizowane różne projekty, z wyjątkiem tych, które:
1) naruszają przepisy prawa, w tym też prawa miejscowego,
2) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności lub prawa autorskie,
3) są sprzeczne z planami, strategiami i programami przyjętymi przez Miasto Kraśnik,
4) zakładają wytworzenie infrastruktury poza obszarem Miasta Kraśnik,
5) generują koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu,
6) nie spełniają kryterium ogólnodostępności, celowości i gospodarności,
7) zakładają koszt realizacji przekraczający ramy finansowe wskazane w uchwale Rady Miasta o  Budżecie Obywatelskim,
8) naruszają zasadę uczciwej konkurencji.

Jak zgłosić projekt?

Propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić w formie wypełnionego formularza każdy mieszkaniec Kraśnika, który ukończył 16 rok życia. Trzeba pamiętać, aby do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć listę mieszkańców miasta popierających projekt w liczbie nie mniejszej niż: Dzielnica I – 11 osób, Dzielnica II – 4 osoby, Dzielnica III – 2 osoby, Dzielnica IV – 3 osoby, Dzielnica V – 6 osób, Dzielnica VI – 4 osoby, Dzielnica VII – 1 osoba.

Wypełnione formularze zgłoszeń można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta, ul. Lubelska 84, w Punkcie Obsługi Mieszkańców (parter Centrum Kultury i Promocji), Al. Niepodległości 44 lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 14.03.2019 r. do 27.03.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Formularz zgłoszenia projektu oraz wzór listy osób popierających są udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce „Budżet Obywatelski 2019”. Formularze w formie papierowej można pobrać w Urzędzie Miasta, ul. Lubelska 84 oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców (parter Centrum Kultury i Promocji), Al. Niepodległości 44.

Lista zgłoszeń z podziałem na dzielnice, zawierająca informację o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych przez wnioski, opublikowana zostanie niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce „Budżet Obywatelski 2019” oraz w miejscach głosowań podanych na mapie w środku broszury.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja merytoryczna zgłoszonych wniosków przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne samorządu. Po przeprowadzonej weryfikacji burmistrz zatwierdzi ostateczną listę projektów z podziałem na dzielnice i zostanie ona opublikowana 08.04.2019 r. W razie odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji merytorycznej, projektodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania od jej wyników. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do burmistrza w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości listy zatwierdzonych projektów. W celu rozpatrzenia odwołania burmistrz niezwłocznie zorganizuje spotkanie konsultacyjne z udziałem projektodawcy.   

Kiedy i gdzie głosujemy?

Głosować będziemy mogli od 23.04.2019 r. do 27.04.2019 r. w wyznaczonych lokalach w godzinach 10:00 – 18:00. 

Kto może głosować i w jaki sposób?

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia.

Każdy głosujący może zaznaczyć na karcie do głosowania maksymalnie trzy projekty poprzez postawienie znaku „X” przy nazwie projektu. Na karcie do głosowania znajduje się dzielnica, której dotyczy głosowanie, tytuły projektów, szacunkowy koszt realizacji oraz informacje, jak prawidłowo oddać głos.

Wyniki głosowania zostaną opublikowane 28.04.2019 r. Środki finansowe otrzymają projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców danej dzielnicy. Realizacją projektów zajmie się samorząd miejski. 

Więcej informacji:
telefon : 81 825 15 39 lub 81 825 15 83
b.obywatelski@krasnik.eu

UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kraśnika dotyczących części budżetu Miasta Kraśnik na rok 2019, zwanego budżetem obywatelskim

 Broszura informacyjna

 

 

Zadania własne gminy

Art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

1.Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy;

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723);

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

0
0
0
s2smodern